Breaking News
Home / Tag Archives: தினம் ஒரு குறள்

Tag Archives: தினம் ஒரு குறள்

4 . அறன் வலியுறுத்தல் (அறத்துப்பால்)

thirukural

4 . அறன் வலியுறுத்தல்  (அறத்துப்பால்) அறத்தா றிதுவென வேண்டா சிவிகை பொறுத்தானோ டூர்ந்தான் இடை செயற்பால தோரும் அறனே ஒருவற்கு உயற்பால தோரும் பழி சிறப்பீனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூஉங்கு ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு அறத்தினூஉங் காக்கமும் இல்லை அதனை மறத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு ஒல்லும் வகையான அறவினை ஓவாதே செல்லும்வாய் எல்லாஞ் செயல் மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தறன் ஆகுல நீர பிற அழுக்கா றவாவெகுளி இன்னாச்சொல் …

Read More »

3 . நீர்த்தார் பெருமை (அறத்துப்பால்)

3 . நீர்த்தார் பெருமை   (அறத்துப்பால்) ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து வேண்டும் பனுவல் துணிவு துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்து இறந்தாரை எண்ணிக்கொண் டற்று இருமை வகைதெரிந் தீண்டறம் பூண்டார் பெருமை பிறங்கிற் றுலகு உரனென்னுந் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான் வரனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்து ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்பு ளார்கோமான் இந்திரனே சாலுங் கரி செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர் செயற்கரிய செய்கலா தார் சுவையொளி ஊறோசை நாற்றமென் …

Read More »

2 . வான் சிறப்பு (அறத்துப்பால்)

thirukk

2 . வான் சிறப்பு (அறத்துப்பால்) 1. வானின் றுலகம் வழங்கி வருதலால் தானமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று 2.துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்     துப்பாய தூஉ மழை 3.விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து     உள்நின் றுடற்றும் பசி 4.ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல்என்னும்    வாரி வளங்குன்றிக் கால் 5.கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே     எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை 6.விசும்பின் துளிவீழின் …

Read More »

1 . கடவுள் வாழ்த்து (அறத்துப்பால்)

kadavul-valthu

1. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு 2. கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன் நற்றாள் தொழாஅர் எனின் 3.  மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடுவாழ் வார் 4. வேண்டுதல்வேண் டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல 5. இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு> 6. பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார் 7. தனக்குவமை இல்லாதான் …

Read More »

கடவுள் வாழ்த்து 4- (அறத்துப்பால்)

kadavul-valthu

வேண்டுதல்வேண் டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல விளக்கம் : விருப்பு வெறுப்பற்றுத் தன்னலமின்றித் திகழ்கின்றவரைப் பின்பற்றி நடப்பவர்களுக்கு எப்போதுமே துன்பம் ஏற்படுவதில்லை Couplet : His foot, ‘Whom want affects not, irks not grief,’ who gain Shall not, through every time, of any woes complain Explanation : To those who meditate the feet of Him …

Read More »

கடவுள் வாழ்த்து 3 (அறத்துப்பால்)

kadavul-valthu

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடுவாழ் வார் விளக்கம் : மலர் போன்ற மனத்தில் நிறைந்தவனைப் பின்பற்றுவோரின் புகழ்வாழ்வு, உலகில் நெடுங்காலம் நிலைத்து நிற்கும் Couplet : His feet, ‘Who o’er the full-blown flower hath past,’ who gain In bliss long time shall dwell above this earthly plain Explanation : They who are united to the …

Read More »

கடவுள் வாழ்த்து (அறத்துப்பால்)

kadavul-valthu

கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன் நற்றாள் தொழாஅர் எனின் விளக்கம் : தன்னைவிட அறிவில் மூத்த பெருந்தகையாளரின் முன்னே வணங்கி நிற்கும் பண்பு இல்லாவிடில் என்னதான் ஒருவர் கற்றிருந்தாலும் அதனால் என்ன பயன்? ஒன்றுமில்லை Couplet : No fruit have men of all their studied lore, Save they the ‘Purely Wise One’s’ feet adore Explanation : What Profit have those …

Read More »

21 . 10. தீவினையச்சம் (அறத்துப்பால்)

kural-21-10

10. அருங்கேடன் என்ப தறிக மருங்கோடித் தீவினை செய்யான் எனின் விளக்கம் : வழிதவறிச் சென்று பிறர்க்குத் தீங்கு விளைவிக்காதவர்க்கு எந்தக் கேடும் ஏற்படாது என்பதை அறிந்து கொள்க Couplet :  The man, to devious way of sin that never turned aside, From ruin rests secure, whatever ills betide Explanation : Know ye that he is freed from destruction who …

Read More »

21 . 9 தீவினையச்சம் (அறத்துப்பால்)

Kural-21-9

9. தன்னைத்தான் காதல னாயின் எனைத்தொன்றுந் துன்னற்க தீவினைப் பால்   விளக்கம் : தனது நலத்தை விரும்புகிறவன் தீய செயல்களின் பக்கம் சிறிதளவுகூட நெருங்கலாகாதுCouplet :  Beware, if to thyself thyself is dear, Lest thou to aught that ranks as ill draw near Explanation : If a man love himself, let him not commit any sin however small …

Read More »

21 . 9 – தீவினையச்சம் (அறத்துப்பால்)

Kural-21-9

9. தன்னைத்தான் காதல னாயின் எனைத்தொன்றுந் துன்னற்க தீவினைப் பால்   விளக்கம் : தனது நலத்தை விரும்புகிறவன் தீய செயல்களின் பக்கம் சிறிதளவுகூட நெருங்கலாகாது Couplet :  Beware, if to thyself thyself is dear, Lest thou to aught that ranks as ill draw near Explanation : If a man love himself, let him not commit any sin however …

Read More »